Zhìnéng Qìgōng – Pěng qì guàn​​ dǐng fa

Pěng qì guàn​​ dǐng fa spiegata dalla Sig.ra Yu Xiuchun, una delle Insegnanti di Zhìnéng Qìgōng del Centro di Formazione Huáxià