Video Dr Pang Ming – Zhìnéng Qìgōng : gli otto metodi del Qì – By Maria Grazia Mauri

In questo video il Dr Dr Pàng Mìng spiega uno degli otto metodi del Qì, Lián Qì.

In questo video il Dr Dr Pàng Mìng spiega uno degli otto metodi del Qì, Hùn Qì.