Otto metodi del Qì – Eight Methods – Dr Pang Ming – Zhineng Qigong

Mangiare il Qì e Massaggiare il Qì Chi Qi (Eat Qi), Rou Qi (Massage Qi)