Reiki


Cos'è Reiki

I cinque principi

Mikao Usui

Storia del Reiki

Chujiro Hayashi

Hawayo Takata

Il Reverendo Inamoto Hyakuten

Liberatoria


Copyright © 2009-2020 Maria Grazia Mauri

Webmaster Maria Grazia Mauri